YPS Active Member List

Please note that the list will not show expired Member IDs and their details.

You can search on Member ID, Member Name and Honors.

LM-318
RONALD D'SA
LM-017
RUDRAPPA K V
IM-0616
S L Saini
IM-0932
SABARNI DAS
IM-1018
SAHAAYA SEELAN J J
LM-322
SAI PRAKASH K
AFIP
IM-0737
SAMARPITH RAO LM
IM-0831
SAMRAT GHOSH
AFIP, QPSA
IM-0623
Sandeep Dattaraju
cMoL, AFIP
IM-0870
SANDEEP NARAYAN
LM-269
SANDIPAN BANDYOPADHYAY
IM-0578
SANJAY DANAIT
EFIAP, EFIP, A. CPE, Hon. CPE, ES. CPE
IM-0588
SANJAY KRISHNA
IM-0511
SANJAY RAO
LM-329
SANJAY S NAIK
IM-0949
SANTOSH BADE
IM-0830
SANTOSH HANJAGI
IM-0004
SARAVANAN SELVARAJAN
IM-0580
SARGENT SUMANKEERTHI
IM-1003
SATARUPA MUKHERJEE
LM-229
SATEESH N
LM-279
SATHEESH B S
IM-0537
SATHYA VAGALE
LM-098
SATHYANARAYANA C R
EFIAP/s, ARPS, FICS, cMoL, Hon.FIP(N), Hon.FIP.
LM-006
Satish Hanumantharao
MFIAP, MICS, ARPS, PPSA, cMoL, GPA.PESGSPC, Hon.FICS, Hon.CPE, Hon. PESGSPC, Hon.YPS, Hon. ECPA, Hon. FLAS, Hon.FWPAI , Hon.FSAP, Hon.PSP, Patron LMG. Hon.GMTPAS
IM-0944
SATISH HG
IM-0760
SATYAPRAKASH SUBBARAJ
IM-0725
SAURAV MAHANTA
IM-0966
SELVA ARASI BRITTO
LM-108
SHAILESH A V RAO